Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016):

1.Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu art. 13 i 14 RODO, jest:
IMGS Live Rest Invest S.L., NIF: B01746031, Calle Dr. Marañón 7. lok 2 03189 Orihuela Costa (Alicante) nr.kontaktowy +34 652829814, e-mail: contact@imgroup-spain.com

2. Celem i podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: obsługa w zakresie:
• -  Działąń związanych z dokumentacją oraz pomocą przy przeprowadzcce do Hiszapnii
• -  wynajem krótkoterminowy apartamentów
• -  sprzedaż nieruchomości
• -  zarządzanie apartamentami na życzenie klienta
Wszystkie działania są na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizowanie prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, marketingu prowadzonego przez Administratora oraz obsługi zapytań ofertowych, monitoringu na terenie apartamentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); otrzymywanie informacji handlowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów np. do przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu lub odpowiedzi na zadane pytanie ofertowe. Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne, w szczególności gdy zgoda dotyczy przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Państwa, jak również mogą być przekazane przez powszechnie dostępne portale rezerwacyjne (w zakresie: danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych, danych karty kredytowej, terminu pobytu w apartamencie), a także przez firmy obsługujące szybką płatność w ramach zawartej z nimi umowy (w zakresie nr rachunku bankowego), serwisy społecznościowe (w zakresie danych identyfikacyjnych, zdjęcia profilu, płci, daty urodzenia, adresu e-mail, miejscowości).

6. Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, takie jak: firma świadcząca usługi IT, biuro rachunkowe, firma transportowa, firma ubezpieczeniowa, bank prowadzący obsługę konta.

7. Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:
a) w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym czasie – dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych – do momentu ich przedawnienia lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu,
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych - przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę,
c) w celu obsługi zapytań ofertowych, marketingu i promocji - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, a po zgłoszeniu sprzeciwu/wycofaniu zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
d) w celu monitoringu na terenie apartamentów – przez okres 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. Każdy, kto przekazał swoje dane osobowe ma prawo:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, b) do sprostowania swoich danych,
c) do usunięcia swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) do przenoszenia danych,
g) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
i) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skierować żądanie poprzez wiadomość e-mail: contact@imgroup-spain.com lub przesłać informację na adres siedziby Administratora.